Všeobecné obchodné podmienky

Vážený hosť!

Ďakujeme, že ste si vybrali Hotel Poľana pre Váš pobyt. Radi by sme Vás informovali o poskytovaných službách, za čo ručíme a aké povinnosti má hosť/klient voči nám. Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste si prečítali naše Všeobecné obchodné podmienky, ktoré upravujú a vyjasňujú zmluvný vzťah medzi Vami a našim hotelom, a ktoré s Vašou rezerváciou akceptujete.

I. Oblasť platnosti

1. Tieto obchodné podmienky platia pre zmluvy o prenechaní hotelových izieb na ubytovanie, konferenčných a banketových miestností hotela na podujatia a vykonávanie podujatí za nájom, ako aj pre všetky vykonané ďalšie služby a dodávky hotela pre zákazníka.

2. Obchodné podmienky zákazníka môžu byť akceptované iba v prípade, keď budú výslovne vopred písomne dohodnuté.

II. Uzavretie zmluvy, zmluvní partneri, premlčanie

1. Zmluva vzniká prevzatím žiadosti /rezervácie/ zákazníka hotelom, prípadne, uhradením zálohy za poskytnutie služieb. Závisí od slobodnej vôle hotela, či rezerváciu písomne potvrdí.

2. Zmluvní partneri sú hotel a hosť. Pokiaľ pre hosťa objednávala tretia osoba, ručí táto voči hotelu spolu s hosťom ako spoločný dlžník za všetky záväzky vyplývajúce zo zmluvy, pokiaľ hotelu nepredloží príslušné vyhlásenie.

3. Podnájom alebo ďalší prenájom prenechaných miestností ako aj ich používanie na iné účely ako na ubytovanie resp. na iné účely ako bolo dohodnuté v zmluve, vyžadujú predošlý písomný súhlas hotela.

III. Odovzdanie a vrátenie hotelovej izby

1. Hosť nezískava žiadny nárok na danie k dispozícii určitých izieb.

2. Pokiaľ neexistuje žiadna inak znejúca dohoda, hosťovi sú k dispozícii rezervované izby od 14.00 hod. dohodnutého dňa príjazdu. Hosť nemá žiadny nárok na skoršie prichystanie rezervovanej izby.

3. Izby musia byť uvoľnené a odovzdané späť hotelu v dohodnutý deň odjazdu, najneskôr do 12.00 hod. V prípade oneskoreného uvoľnenia izby, do 18,00 hod. môže hotel účtovať 50% plnej ceny ubytovania (cenníkovej ceny), od 18,00 hod. 100% plnej ceny ubytovania (cenníkovej ceny). Zmluvné nároky hosťa sa týmto nezakladajú. Závisí od slobodnej vôle zákazníka dokázať, že hotelu nevznikla žiadna alebo vznikla podstatne menšia škoda.

4. Rezervované izby, do ktorých sa hosť nenasťahoval najneskôr do 17.00 hod. dňa príjazdu, môže prenechať hotel inému. Toto neplatí, pokiaľ bol výslovne dohodnutý neskorší príjazd.

IV. Ceny, služby

1. Dohodnutá cena, ktorú má platiť hosť a dohodnuté služby hotela vyplývajú z potvrdenia rezervácie. Pokiaľ nebola rezervácia potvrdená, platia ceny uvedené v recepcii alebo izbe. Hosť je povinný za prenechanie izby a ním využité ďalšie služby zaplatiť platné resp. dohodnuté ceny hotela. Toto platí aj pre služby a výdavky hotela voči tretím osobám, ktoré podnietil zákazník.

2. Dohodnuté ceny zahŕňajú obslužné a príslušnú platnú daň z pridanej hodnoty. Pokiaľ doba medzi uzavretím a vykonaním zmluvy presiahne 4 mesiace a zvýši sa hotelom všeobecne za takéto výkony účtovaná cena, môže hotel zmluvne dohodnutú cenu primerane zvýšiť, najviac však o 5 %. 3. Ceny môže hotel ďalej zmeniť, keď si hosť dodatočne želá zmeny v počte rezervovaných izieb, službách hotela alebo dĺžke pobytu a hotel s tým súhlasí.

V. Kongresové a reštauračné podujatia

1. Organizátor podujatia musí hotelu oznámiť konečný počet účastníkov najneskôr šesť pracovných dní od termínu podujatia, aby zabezpečil starostlivú prípravu.

2. Hotel pri vyúčtovaní uzná zníženie počtu uchádzačov maximálne o 5 %. Pri odchýlkach idúcich nad rámec tohto je základom pôvodne hlásený počet uchádzačov mínus 5%.

3. Pri odchýlke počtu účastníkov smerom nahor je základom vyúčtovania skutočný počet účastníkov. Prekročenia o viac ako 5 % musia byť predtým dohodnuté s hotelom.

4. Pri odchýlkach počtu účastníkov o viac než 10 % je hotel oprávnený prepracovať a stanoviť dohodnutú cenu, ako aj vymeniť potvrdené miestnosti s výnimkou, že by to bola voči organizátorovi podujatia neprimeraná požiadavka.

5. Pri podujatiach, ktoré trvajú dlhšie ako do 22.00 hod., môže hotel od 22.00 hod. účtovať obslužné na základe jednotlivých potvrdení, pokiaľ dohodnutá odmena už nezohľadňuje trvanie dlhšie ako do 22.00 hod.

6. Organizátor podujatia zásadne nie je oprávnený prinášať jedlá alebo nápoje k podujatiam. Výnimky vyžadujú predošlú písomnú dohodu s hotelom. V takýchto prípadoch sa účtuje servisný poplatok resp. poplatok za odzátkovanie.

7. Organizátor podujatia a objednávateľ ručia za zaplatenie dodatočne objednaných jedál a nápojov účastníkmi podujatia.

8. Organizátor podujatia /objednávateľ je povinný hotelu bez vyzvania oznámiť, keď vykonanie služby alebo podujatie na základe jeho obsahu alebo charakteru je schopné vyvolať verejný záujem a obmedziť alebo ohroziť záujmy hotela.

9. Inzeráty v novinách ako aj ostatné opatrenia alebo zverejnenia, najmä pozvania k prijímacím pohovorom, politickým alebo náboženským podujatiam a predajným podujatiam, ktoré ukazujú vzťah na hotel, vyžadujú zásadný predošlý písomný súhlas hotela.

10. Pokiaľ hotel pre organizátora podujatia z jeho podnetu obstaráva technické a iné zariadenia od tretích subjektov, jedná v mene, z plnej moci a na účet organizátora podujatia. Organizátor podujatia oslobodzuje hotel zo všetkých nárokov tretích subjektov z prenechania tohto zariadenia.

11. Používanie vlastných elektrických zariadení organizátora podujatia pri použití elektrickej siete hotela vyžaduje jeho písomný súhlas. Použitím týchto zariadení vznikajúce poruchy alebo poškodenia na technických zariadeniach hotela idú na účet organizátora podujatia, pokiaľ ich hotel nespôsobil.

12. Prinesený dekoračný materiál musí zodpovedať zákonným požiarnym požiadavkám. Hotel je oprávnený pre toto vyžadovať úradné potvrdenie. Kvôli možným poškodeniam treba inštaláciu a umiestnenie predmetov dopredu dohodnúť s hotelom.

13. Prinesené výstavné a ostatné predmety musia byť po skončení podujatia okamžite odstránené. Pokiaľ toto organizátor podujatia opomenie a predmety ostanú v miestnosti podujatia, môže hotel po dobu zotrvania predmetov účtovať nájom za miestnosť. Organizátorovi podujatia ostáva vyhradený dôkaz nižšej, hotelu vyššej škody. Hotel je tiež oprávnený vykonať odstránenie a uskladnenie na účet organizátora podujatia bez toho, že by mu z toho vznikla zmluva o opatere alebo úschove. Organizátor podujatia je povinný hotelu zaplatiť škodu vzniknutú nahromadením zanechaných predmetov.

VI. Platba faktúr hotelu

1. Hotel je oprávnený pri uzavretí zmluvy alebo potom pri zohľadnení právnych ustanovení žiadať primeranú platbu vopred alebo peňažnú záruku. Výška platby vopred a termíny platby sa dajú písomne dohodnúť v zmluve.

2. Faktúry hotelu bez dátumu splatnosti sú splatné do desať dní od prijatia faktúry bez zrážky. Hotel je oprávnený nabehnuté pohľadávky kedykoľvek vyúčtovať ako splatné a vyžadovať okamžitú platbu. Pri omeškaní platby je hotel oprávnený požadovať príslušne platné zákonné úroky z omeškania vo výške 8 % p.a., resp. pri právnych úkonoch, kde je zúčastnený spotrebiteľ, vo výške 5 % p.a. nad základnou úrokovou sadzbou. Hotelu ostáva vyhradený dôkaz vyššej škody.

3. Hosť môže iba nespornú alebo právoplatnú pohľadávku započítať alebo znížiť voči pohľadávke hotela.

VII. Odstúpenie, zrušenie objednávky, stornovanie hosťom

1. Pri jednotlivej rezervácii jednej hotelovej izby môže hosť do 16.00 hod. dňa príjazdu hotelovú izbu bezplatne stornovať, pokiaľ nebolo dohodnuté niečo iné. Okrem jednotlivej rezervácie, na všetky ostatné služby poskytované hotelom sa vyžaduje na odstúpenie zákazníka od zmluvy písomný súhlas hotela. Pokiaľ tento nenasleduje, musí sa v zmluve dohodnutá cena zaplatiť aj vtedy, keď hosť zmluvné služby nevyužije. Pokiaľ bola hosťom uhradená záloha za poskytnutie služieb, je nevratná.

2. Pokiaľ medzi hotelom a hosťom bol písomne dohodnutý termín na bezplatné odstúpenie od zmluvy, môže hosť do tej doby odstúpiť od zmluvy bez toho, aby vyvolal nároky platieb alebo nároky za škody vzniknuté hotelu. Právo odstúpenia hosťa zaniká, pokiaľ až po dohodnutý termín svoje právo na odstúpenie písomne voči hotelu nevyužije, pokiaľ tu neexistuje prípad odstúpenie hosťa podľa číslice 1 vety 2.

3. Náklady za storno za objednané technické zariadenia na vykonanie podujatia musí hosť potiaľ zaplatiť, ak v čase storna ich prípravou už vzniklo vynaloženie výdavkov a toto sa nedalo iným použitím pokryť.

VIII. Odstúpenie hotelom

1. Pokiaľ bolo písomne dohodnuté bezplatné právo odstúpenia hosťa počas určitej doby, je hotel v tejto dobe z jeho strany oprávnený odstúpiť od zmluvy, pokiaľ existujú dopyty iných hostí po zmluvne rezervovaných izbách a hosť na spätný dopyt hotela sa nezriekne svojho práva na odstúpenie.

2. Pokiaľ sa nevykoná dohodnutá alebo žiadaná platba vopred ani po uplynutí primeranej dodatočnej lehoty stanovenej hotelom, je hotel tiež oprávnený k odstúpeniu od zmluvy.

3. Ďalej je hotel oprávnený, z vecne opodstatnených dôvodov od zmluvy mimoriadne odstúpiť, napríklad pokiaľ: – vyššia moc alebo iné okolnosti, za ktoré hotel nezodpovedá, robia splnenie zmluvy nemožným – izby boli rezervované za uvedenia zavádzajúcich alebo nesprávnych údajov podstatných skutočností napr. v osobe zákazníka alebo účelu – hotel má opodstatnený dôvod na domnienku, že využitie hotelových služieb by mohlo ohroziť hladkú prevádzku hotela, bezpečnosť alebo vážnosť hotela na verejnosti, bez toho, že by sa to mohlo pripisovať majiteľom resp. organizácii hotela – existuje porušenie proti číslici II. 3

4. Pri oprávnenom odstúpení hotela nevzniká žiaden nárok hosťa na náhradu škody.

IX.Ostatné

1. Zvieratá smú byť prinesené len po predchádzajúcom súhlase hotela a za účtovanie prirážky. Zvieratá sa nesmú prinášať do miestností s jedlom a nápojmi. Nájdené veci sa posielajú ďalej len na žiadosť. Uskladňujú sa v hoteli šesť mesiacov. Po uplynutí tejto lehoty sa predmety, ktoré majú zjavnú hodnotu, odovzdajú miestnym stratám a nálezom.

X. Záverečné ustanovenia

1. Zmeny alebo doplnenia zmluvy, prevzatia žiadosti alebo obchodných podmienok vyžadujú pre ich účinnosť písomnú formu a budú účinné až vtedy, keď ich hotel písomne potvrdí. Jednostranné zmeny alebo doplnenia zákazníkom sú neúčinné.

2. Miesto plnenia a platby je sídlo hotela.

3. Výlučné sídlo súdu – aj pri sporoch pre šeky a zmenky – je v obchodnom styku sídlo hotela.

4. Platí slovenské právo. Uplatnenie Viedenskej dohody o nákupnom práve OSN z kolízneho práva je vylúčené.

5. Pokiaľ by jednotlivé ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok boli alebo stali sa neúčinnými alebo neplatnými, nedotýka sa tým účinnosť ostatných ustanovení.