Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné meno: G.L.Hotely, a.s.

IČO: 36031241

Prevádzka: Hotel Poľana

Vážený hosť!

Ďakujeme, že ste si vybrali Hotel Poľana pre Váš pobyt. Radi by sme Vás informovali o poskytovaných službách, za čo ručíme a aké povinnosti má hosť/klient voči nám. Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste si prečítali naše Všeobecné obchodné podmienky, ktoré upravujú a vyjasňujú zmluvný vzťah medzi Vami a našim hotelom, a ktoré s Vašou rezerváciou akceptujete.

I. Oblasť platnosti

1. Tieto obchodné podmienky platia pre zmluvy o prenechaní hotelových izieb na ubytovanie, konferenčných a banketových miestností hotela na podujatia a vykonávanie podujatí za nájom, ako aj pre všetky vykonané ďalšie služby a dodávky hotela pre zákazníka.

2. Obchodné podmienky zákazníka môžu byť akceptované iba v prípade, keď budú výslovne vopred písomne dohodnuté.

II. Uzavretie zmluvy, zmluvní partneri, premlčanie

1. Zmluva vzniká prevzatím žiadosti /rezervácie/ zákazníka hotelom, prípadne, uhradením zálohy za poskytnutie služieb. Závisí od slobodnej vôle hotela, či rezerváciu písomne potvrdí.

2. Zmluvní partneri sú hotel a hosť. Pokiaľ pre hosťa objednávala tretia osoba, ručí táto voči hotelu spolu s hosťom ako spoločný dlžník za všetky záväzky vyplývajúce zo zmluvy, pokiaľ hotelu nepredloží príslušné vyhlásenie.

3. Podnájom alebo ďalší prenájom prenechaných miestností ako aj ich používanie na iné účely ako na ubytovanie resp. na iné účely ako bolo dohodnuté v zmluve, vyžadujú predošlý písomný súhlas hotela.

III. Odovzdanie a vrátenie hotelovej izby

1. Hosť nezískava žiadny nárok na danie k dispozícii určitých izieb.

2. Pokiaľ neexistuje žiadna inak znejúca dohoda, hosťovi sú k dispozícii rezervované izby od 14.00 hod. dohodnutého dňa príjazdu. Hosť nemá žiadny nárok na skoršie prichystanie rezervovanej izby.

3. Izby musia byť uvoľnené a odovzdané späť hotelu v dohodnutý deň odjazdu, najneskôr do 12.00 hod. V prípade oneskoreného uvoľnenia izby, do 18,00 hod. môže hotel účtovať 50% plnej ceny ubytovania (cenníkovej ceny), od 18,00 hod. 100% plnej ceny ubytovania (cenníkovej ceny). Zmluvné nároky hosťa sa týmto nezakladajú. Závisí od slobodnej vôle zákazníka dokázať, že hotelu nevznikla žiadna alebo vznikla podstatne menšia škoda.

4. Rezervované izby, do ktorých sa hosť nenasťahoval najneskôr do 17.00 hod. dňa príjazdu, môže prenechať hotel inému. Toto neplatí, pokiaľ bol výslovne dohodnutý neskorší príjazd.

IV. Ceny, služby

1. Dohodnutá cena, ktorú má platiť hosť a dohodnuté služby hotela vyplývajú z potvrdenia rezervácie. Pokiaľ nebola rezervácia potvrdená, platia ceny uvedené v recepcii alebo izbe. Hosť je povinný za prenechanie izby a ním využité ďalšie služby zaplatiť platné resp. dohodnuté ceny hotela. Toto platí aj pre služby a výdavky hotela voči tretím osobám, ktoré podnietil zákazník.

2. Dohodnuté ceny zahŕňajú obslužné a príslušnú platnú daň z pridanej hodnoty. Pokiaľ doba medzi uzavretím a vykonaním zmluvy presiahne 4 mesiace a zvýši sa hotelom všeobecne za takéto výkony účtovaná cena, môže hotel zmluvne dohodnutú cenu primerane zvýšiť, najviac však o 5 %. 3. Ceny môže hotel ďalej zmeniť, keď si hosť dodatočne želá zmeny v počte rezervovaných izieb, službách hotela alebo dĺžke pobytu a hotel s tým súhlasí.

V. Kongresové a reštauračné podujatia

1. Organizátor podujatia musí hotelu oznámiť konečný počet účastníkov najneskôr šesť pracovných dní od termínu podujatia, aby zabezpečil starostlivú prípravu.

2. Hotel pri vyúčtovaní uzná zníženie počtu uchádzačov maximálne o 5 %. Pri odchýlkach idúcich nad rámec tohto je základom pôvodne hlásený počet uchádzačov mínus 5%.

3. Pri odchýlke počtu účastníkov smerom nahor je základom vyúčtovania skutočný počet účastníkov. Prekročenia o viac ako 5 % musia byť predtým dohodnuté s hotelom.

4. Pri odchýlkach počtu účastníkov o viac než 10 % je hotel oprávnený prepracovať a stanoviť dohodnutú cenu, ako aj vymeniť potvrdené miestnosti s výnimkou, že by to bola voči organizátorovi podujatia neprimeraná požiadavka.

5. Pri podujatiach, ktoré trvajú dlhšie ako do 22.00 hod., môže hotel od 22.00 hod. účtovať obslužné na základe jednotlivých potvrdení, pokiaľ dohodnutá odmena už nezohľadňuje trvanie dlhšie ako do 22.00 hod.

6. Organizátor podujatia zásadne nie je oprávnený prinášať jedlá alebo nápoje k podujatiam. Výnimky vyžadujú predošlú písomnú dohodu s hotelom. V takýchto prípadoch sa účtuje servisný poplatok resp. poplatok za odzátkovanie.

7. Organizátor podujatia a objednávateľ ručia za zaplatenie dodatočne objednaných jedál a nápojov účastníkmi podujatia.

8. Organizátor podujatia /objednávateľ je povinný hotelu bez vyzvania oznámiť, keď vykonanie služby alebo podujatie na základe jeho obsahu alebo charakteru je schopné vyvolať verejný záujem a obmedziť alebo ohroziť záujmy hotela.

9. Inzeráty v novinách ako aj ostatné opatrenia alebo zverejnenia, najmä pozvania k prijímacím pohovorom, politickým alebo náboženským podujatiam a predajným podujatiam, ktoré ukazujú vzťah na hotel, vyžadujú zásadný predošlý písomný súhlas hotela.

10. Pokiaľ hotel pre organizátora podujatia z jeho podnetu obstaráva technické a iné zariadenia od tretích subjektov, jedná v mene, z plnej moci a na účet organizátora podujatia. Organizátor podujatia oslobodzuje hotel zo všetkých nárokov tretích subjektov z prenechania tohto zariadenia.

11. Používanie vlastných elektrických zariadení organizátora podujatia pri použití elektrickej siete hotela vyžaduje jeho písomný súhlas. Použitím týchto zariadení vznikajúce poruchy alebo poškodenia na technických zariadeniach hotela idú na účet organizátora podujatia, pokiaľ ich hotel nespôsobil.

12. Prinesený dekoračný materiál musí zodpovedať zákonným požiarnym požiadavkám. Hotel je oprávnený pre toto vyžadovať úradné potvrdenie. Kvôli možným poškodeniam treba inštaláciu a umiestnenie predmetov dopredu dohodnúť s hotelom.

13. Prinesené výstavné a ostatné predmety musia byť po skončení podujatia okamžite odstránené. Pokiaľ toto organizátor podujatia opomenie a predmety ostanú v miestnosti podujatia, môže hotel po dobu zotrvania predmetov účtovať nájom za miestnosť. Organizátorovi podujatia ostáva vyhradený dôkaz nižšej, hotelu vyššej škody. Hotel je tiež oprávnený vykonať odstránenie a uskladnenie na účet organizátora podujatia bez toho, že by mu z toho vznikla zmluva o opatere alebo úschove. Organizátor podujatia je povinný hotelu zaplatiť škodu vzniknutú nahromadením zanechaných predmetov.

VI. Platba faktúr hotelu

1. Hotel je oprávnený pri uzavretí zmluvy alebo potom pri zohľadnení právnych ustanovení žiadať primeranú platbu vopred alebo peňažnú záruku. Výška platby vopred a termíny platby sa dajú písomne dohodnúť v zmluve.

2. Faktúry hotelu bez dátumu splatnosti sú splatné do desať dní od prijatia faktúry bez zrážky. Hotel je oprávnený nabehnuté pohľadávky kedykoľvek vyúčtovať ako splatné a vyžadovať okamžitú platbu. Pri omeškaní platby je hotel oprávnený požadovať príslušne platné zákonné úroky z omeškania vo výške 8 % p.a., resp. pri právnych úkonoch, kde je zúčastnený spotrebiteľ, vo výške 5 % p.a. nad základnou úrokovou sadzbou. Hotelu ostáva vyhradený dôkaz vyššej škody.

3. Hosť môže iba nespornú alebo právoplatnú pohľadávku započítať alebo znížiť voči pohľadávke hotela.

VII. Odstúpenie, zrušenie objednávky, storno podmienky

1. Pri jednotlivej rezervácii jednej hotelovej izby môže hosť do 16.00 hod. dňa príjazdu hotelovú izbu bezplatne stornovať, pokiaľ nebolo dohodnuté niečo iné. Okrem jednotlivej rezervácie, na všetky ostatné služby poskytované hotelom sa vyžaduje na odstúpenie zákazníka od zmluvy písomný súhlas hotela. Pokiaľ tento nenasleduje, musí sa v zmluve dohodnutá cena zaplatiť aj vtedy, keď hosť zmluvné služby nevyužije. Pokiaľ bola hosťom uhradená záloha za poskytnutie služieb, je nevratná.

2. Pri skupinových rezerváciách platia nasledovné storno podmienky:

  • V prípade zrušenia objednávky 1 – 3 deň (vrátane) pred jej uskutočnením je storno poplatok vo výške 100 % z ceny, ktorá je vypočítaná ako zálohová platba z ceny objednaných služieb.
  • V prípade zrušenia objednávky 4 -30 dní (vrátane) pred jej uskutočnením je storno poplatok vo výške 70 % z ceny, ktorá je vypočítaná ako zálohová platba z ceny objednaných služieb.
  • V prípade zrušenia objednávky viac ako 30 dní pred jej uskutočnením sa storno poplatok neuplatňuje.
  • Zálohová platba sa rozumie určenie ceny všetkých už objednaných služieb, ktoré sú uvedené vo vystavenom potvrdení rezervácie.

Potvrdením objednávky hosť akceptuje storno poplatky a ostatné obchodné podmienky. Stornovanie sa vykonáva písomným oznámením, že ten ktorý pobyt alebo tá ktorá objednávka sa stornuje. Toto oznámenie o stornovaní bude podpísané oprávnenou osobou objednávateľa. Stornovanie je možné zaslať e-mailom na adresu: polana@hotelpolana.sk Pokiaľ nebude mať oznámenie o stornovaní uvedené náležitosti, alebo nebude oznámené popísaným spôsobom, sa stornovanie považuje za neplatné a neúčinné.

3. Pokiaľ medzi hotelom a hosťom bol písomne dohodnutý termín na bezplatné odstúpenie od zmluvy, môže hosť do tej doby odstúpiť od zmluvy bez toho, aby vyvolal nároky platieb alebo nároky za škody vzniknuté hotelu. Právo odstúpenia hosťa zaniká, pokiaľ až po dohodnutý termín svoje právo na odstúpenie písomne voči hotelu nevyužije, pokiaľ tu neexistuje prípad odstúpenie hosťa podľa číslice 1 vety 2.

4. Náklady za storno za objednané technické zariadenia na vykonanie podujatia musí hosť potiaľ zaplatiť, ak v čase storna ich prípravou už vzniklo vynaloženie výdavkov a toto sa nedalo iným použitím pokryť.

5. V prípade oprávnenej žiadosti o a vrátenie peňazí  /závažné porušenie zmluvných podmienok alebo nesplnenie podstaty služby zo strany hotela/sa hotel vyjadrí hosťovi písomne do 30 dní od dátumu odstúpenia od služby na adresu hosťa. Hosť následne podpíše dobropis, ktorý mu bude zaslaný a podpísaný dobropis doručí na adresu hotela (poštou alebo osobne). Na základe podpísaného dobropisu bude hosťovi vyplatená čiastka za vrátený tovar, a to v lehote 15 dní od doručenia dobropisu na adresu predajcu bezhotovostným prevodom na účet hosťa jeho určeným.

VIII. Odstúpenie hotelom

1. Pokiaľ bolo písomne dohodnuté bezplatné právo odstúpenia hosťa počas určitej doby, je hotel v tejto dobe z jeho strany oprávnený odstúpiť od zmluvy, pokiaľ existujú dopyty iných hostí po zmluvne rezervovaných izbách a hosť na spätný dopyt hotela sa nezriekne svojho práva na odstúpenie.

2. Pokiaľ sa nevykoná dohodnutá alebo žiadaná platba vopred ani po uplynutí primeranej dodatočnej lehoty stanovenej hotelom, je hotel tiež oprávnený k odstúpeniu od zmluvy.

3. Ďalej je hotel oprávnený, z vecne opodstatnených dôvodov od zmluvy mimoriadne odstúpiť, napríklad pokiaľ: – vyššia moc alebo iné okolnosti, za ktoré hotel nezodpovedá, robia splnenie zmluvy nemožným – izby boli rezervované za uvedenia zavádzajúcich alebo nesprávnych údajov podstatných skutočností napr. v osobe zákazníka alebo účelu – hotel má opodstatnený dôvod na domnienku, že využitie hotelových služieb by mohlo ohroziť hladkú prevádzku hotela, bezpečnosť alebo vážnosť hotela na verejnosti, bez toho, že by sa to mohlo pripisovať majiteľom resp. organizácii hotela – existuje porušenie proti číslici II. 3

4. Pri oprávnenom odstúpení hotela nevzniká žiaden nárok hosťa na náhradu škody.

IX.Ostatné

1. Zvieratá smú byť prinesené len po predchádzajúcom súhlase hotela a za účtovanie prirážky. Zvieratá sa nesmú prinášať do miestností s jedlom a nápojmi. Nájdené veci sa posielajú ďalej len na žiadosť. Uskladňujú sa v hoteli šesť mesiacov. Po uplynutí tejto lehoty sa predmety, ktoré majú zjavnú hodnotu, odovzdajú miestnym stratám a nálezom.

X. Záverečné ustanovenia

1. Tieto VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia slovenským právnym poriadkom.

2. Prípadné spory vzniknuté z týchto VOP a Zmluvy budú riešené pred príslušným súdom v Slovenskej republike.

3. Riešenie reklamácii Klientov vo vzťahu k Službám poskytnutým Hotelom upravuje Reklamačný poriadok Hotela. V prípade, ak Klient –spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Hotel vybavil jeho reklamáciu, alebo sa domnieva, že Hotel porušil jeho práva, má Klient právo obrátiť sa na Hotel ako predávajúceho so žiadosťou o nápravu.

4. Ak Hotel na žiadosť Klienta podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie do 30 (tridsiatich) dní odo dňa jej odoslania Klientom, má klient právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporu podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Hotelom ako predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava, alebo elektronicky na ars@soi.sk, alebo adr@soi.sk, alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránkehttps://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1 pričom Klient má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Klient môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť on-line platformu pre alternatívne riešenie sporov, ktorá je dostupná nahttps://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/solving-disputes/online-dispute-resolution/index_sk.htm. Viac informácií o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov nájdete na internetovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie:https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

6. Pokiaľ by jednotlivé ustanovenia týchto VOP boli alebo by sa stali neúčinnými alebo neplatnými, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení týchto VOP. Pokiaľ nie je medzi Zmluvnými stranami a/alebo v týchto VOP uvedené inak, v prípade vzájomnej písomnej korešpondencie sa jej doručenie Zmluvným stranám bude uskutočňovať osobne, doporučenou listovou zásielkou s doručenkou alebo kuriérom, prípadne inou dohodnutou formou na adresu uvedenú v Zmluve, v Rezervácii alebo na inú oznámenú adresu. V prípade neúspešného doručenia, vrátane odmietnutia zásielky, sa deň vrátenia zásielky odosielateľovi bude považovať za deň riadneho doručenia.

7. Klient sa zaväzuje pri užívaní Služby alebo Služieb Hotela neporušovať práva duševného vlastníctva Hotela a/alebo tretích osôb. Hotel nezodpovedá za prípadné porušenie práv duševného vlastníctva tretích osôb Klientom. Klient je povinný nahradiť akúkoľvek škodu, ktorú spôsobí Hotelu alebo tretím osobám v súvislosti s porušením práv duševného vlastníctva

Vo Zvolene dňa 04.11.2020

Návrat hore